Sarah Hope
​​​​​​​Music, Choir

Arts Leader

Sophia Maui

Pasifika

Manda Dagg
​​​​​​​Art, Drama

Wayne Edwards

Te Reo

Hip Hop

Miami Walsh